Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden vertaalbureau

1. ALGEMEEN

De dienstverlening van Connect Translations Belgium wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Connect Translations Belgium die worden vermeld op de website www.connect-translations.be. De algemene voorwaarden van de klant of andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

2. PRIJSOFFERTE

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. BESTELLING

De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende offerte per post, per fax of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Connect Translations Belgium. Connect Translations Belgium kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van 50,00 euro worden aangerekend.

4. VERTALINGEN

Het materiaal nodig voor het vertaalwerk, wordt door de opdrachtgever op zijn kosten geleverd aan Connect Translations Belgium. De kosten om de vertaling en voornoemd materiaal aan de opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden gedragen door Connect Translations Belgium voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail, fax of de gewone postdiensten. Voor elke vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken door Connect Translations Belgium als correct beschouwd. De opdrachtgever kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan Connect Translations Belgium ter kennis brengen. De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Connect Translations Belgium alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Indien de tekst specifieke interne afkortingen bevat, wordt de opdrachtgever verzocht de betekenis ervan mee te delen. Elke vertaling wordt uitgevoerd onder het beroepsgeheim, behoudens het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever om hiervan af te wijken. In geval van eenzijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zal de opdrachtgever aan Connect Translations Belgium een vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding zal bestaan uit een vergoeding van de reeds geleverde prestaties volgens de tarieven van Connect Translations Belgium en een forfaitaire vergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs en dit ongeacht het recht om een hogere schadevergoeding te eisen indien een hogere schade bewezen wordt.

5. KLACHTEN

Op straffe van verval dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen 7 dagen vanaf de levering van de vertaling of de uitvoering van de diensten, bij gebreke waaraan de geleverde vertaling of de uitgevoerde dienst als aanvaard wordt beschouwd. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria en door bevoegde “native speakers” geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. Mochten er na onderzoek van de klacht door Connect Translations Belgium nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan Connect Translations Belgium of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF). De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6. LEVERINGSTERMIJN – LEVERING

Connect Translations Belgium zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door Connect Translations Belgium vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een reden tot contractbreuk in hoofde van Connect Translations Belgium, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadebeding. Connect Translations Belgium kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

7. OVERMACHT

Bij overmacht worden de verplichtingen van Connect Translations Belgium opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

8. BETALING

De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, netto, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien Connect Translations Belgium aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. Indien de klant niet met de factuur akkoord gaat, moet hij deze met een gemotiveerde aangetekende brief betwisten, binnen 7 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro. In geval van gerechtelijke invordering zal bovendien een bijkomende vergoeding gevorderd worden conform artikel 6 van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Betwisting van de gefactureerde prijs verleent in geen geval vrijstelling van betaling van de volledige factuur.

9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Connect Translations Belgium kan enkel aansprakelijk zijn ingeval van opzet. In alle andere omstandigheden, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van Connect Translations Belgium steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of de opdrachtgever. Connect Translations Belgium kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade,  inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

10. ONTBINDING

Connect Translations Belgium is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11. AUTEURSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Connect Translations Belgium het auteursrecht op de door Connect Translations Belgium vervaardigde vertalingen en teksten. De klant vrijwaart Connect Translations Belgium tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

12. GESCHILLENREGELING

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd territoriaal bevoegd.

Stand juni 2013